Positiv dom från Högsta förvaltningsdomstolen angående syntetiska optioner

Syntetiska optioner har ansetts utgöra värdepapper som beskattas i inkomstslaget kapital, trots att optionerna var föremål för återköpskrav vid avslutad anställning. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade därmed kammarrättens avgörande och anser att det inte finns någon principiell skillnad mellan syntetiska optioner och köpoptioner vid bedömningen om de ska anses utgöra värdepapper eller inte.

En anställd som förvärvar ett värdepapper på förmånliga villkor från sin arbetsgivare ska tjänstebeskattas för skillnaden mellan det pris som betalas och värdepapprets marknadsvärde. Värdeförändringar efter förvärvet beskattas som utgångspunkt i inkomstslaget kapital. Om det som förvärvas inte är ett värdepapper utan endast en rätt att i framtiden erhålla ett kontantbelopp eller förvärva ett värdepapper sker tjänstebeskattning när rätten kan utnyttjas eller utnyttjas. För att en option ska kvalificera som ett värdepapper krävs generellt att rätten till optionen inte är kopplad till innehavarens anställning.

I det mål som nu har avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen hade moderbolaget i en koncern ställt ut syntetiska optioner avseende aktier i ett dotterbolag till en anställd i dotterbolaget. Den anställde hade erlagt en premie motsvarande marknadsvärdet vid förvärvet av optionerna. Optionerna kunde fritt lösas in under en viss tid och gav den anställde en rätt att vid inlösen få ett kontantbelopp motsvarande skillnaden mellan marknadsvärdet på aktierna i dotterbolaget och ett på förhand bestämt lösenpris. Om den anställde överlät optionerna hade moderbolaget en förköpsrätt och om han lämnade sin anställning hos koncernen hade moderbolaget rätt att återköpa optionerna. Ersättningen i båda dessa fall skulle motsvara optionernas marknadsvärde vid den tidpunkt moderbolaget utnyttjade sin förköps- eller återköpsrätt.

Den anställde löste in optionerna och redovisade skillnaden mellan det belopp han erhöll och det pris han betalat för optionerna i inkomstslaget kapital. Skatteverket ansåg att optionerna, på grund av moderbolagets rätt att återköpa optionerna vid avslutad anställning, inte kunde behandlas som värdepapper och beslutade att inkomsten i stället skulle beskattas i inkomstslaget tjänst. Både förvaltningsrätten och kammarrätten delade Skatteverkets bedömning.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att inkomsten skulle beskattas som en kapitalvinst och hänvisade till ett mål gällande köpoptioner som avgjordes under 2021. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det inte finns något principiellt skäl till att behandla syntetiska optioner annorlunda än köpoptioner. Eftersom det fanns en rätt till marknadsmässig ersättning vid ett återköp påkallat av moderbolaget och uteblivet återköp inte innebar att optionerna förföll skulle de syntetiska optionerna enligt Högsta Förvaltningsdomstolen behandlas som värdepapper vid beskattningen.

Kommentarer

Beaktat Högsta Förvaltningsdomstolens tidigare avgörande avseende köpoptioner är utfallet i målet enligt vår mening både väntat och rimligt. Eftersom en syntetisk option i många avseende liknar en kontantbonus har det dock inte ansetts självklart att rätten till en syntetisk option kan kopplas till fortsatt anställning utan att förlora sin karaktär av värdepapper. Det är således mycket positivt att Högsta förvaltningsdomstolen nu klargjort att även syntetiska optioner som förenas med en återköpsrätt vid avslutad anställning kan utgöra värdepapper. Syntetiska optioner innebär jämfört med köpoptioner ett något förenklat förfarande eftersom aktier inte behöver byta ägare. Rättsfallet kan således innebära större möjligheter för arbetsgivare att erbjuda sina anställda relativt okomplicerade bonusliknande incitamentsprogram med kapitalbeskattning.