Your trustworthy TAX advisor

TELLUS TAX

Vi är skattejurister med mångårig erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt, moms och fastighetsskatt för bolag inom alla branscher. Vi värdesätter kontakten med våra kunder, prioriterar hög tillgänglighet och tror på att ge konkreta råd med ambitionen att göra det svåra lättförståeligt.

TJÄNSTER

Fastighetstaxering

 • Genomgång av taxeringsvärden fastighetsbestånd
 • Beräkningar av taxeringsvärden
 • Överklaganden av fastighetstaxeringsbeslut
 • Rådgivning och upprättande av fastighetsdeklarationer
 • Förberedelser inför kommande fastighetstaxeringar
 • Rådgivning vid förfrågningar från Skatteverket
 • Ombud vid kommunikation med Skatteverket

Inkomstskatt

 • Löpande rådgivning i olika skattefrågor såsom
  • skatteberäkning
  • deklarationer och öppna yrkanden
  • ränteavdragsoptimering och koncernbidragsplanering
 • Omstruktureringar
 • Klassificering av fastighetsinvesteringar
 • Finansiella instrument
 • Incitamentsprogram
 • Fåmansföretagsfrågor

Moms

 • Moms inom bygg och fastigheter
 • Moms inom finans och försäkring
 • Moms vid internationell handel
 • Moms inom offentlig sektor
 • Genomgång av företags momshantering/health checks (förebygga momsrisker)
 • Översyn av avdragsrätt och fördelningsgrunder
 • Deklarationsombud för utländska företag

M&A skatt/transaktionsrådgivning

 • Skattemässig due diligence (företagsundersökning) inför försäljningar och förvärv
 • SPA-, pro formafrågor
 • Strukturering i samband med försäljning, förvärv och omstruktureringar
 • Finansieringsfrågor och ränteavdragsbegränsningar
 • Rådgivning i samband med skatteförsäkringar
 • Fåmansföretagsfrågor och incitamentsprogram relaterade till transaktioner

Skatteprocess och förfarande

 • Upprättande av yttranden vid skatteprocess
 • Övrig kommunikation med Skatteverket och domstol
 • Biträde eller ombud vid omprövningar
 • Biträde eller ombud vid överklagande
 • Muntliga förhandlingar
 • Analys av fattade beslut från Skatteverket och domstol

Utbildningar

 • Allmänna utbildningar inom moms, inkomstskatt och fastighetstaxering
 • Skräddarsydda utbildningar
 • Nyhetsuppdateringar inom moms, inkomstskatt och fastighetsskatt
 • Föreläsningar för juridikstuderande på universitet
 • Paneluppdrag på branschspecifika evenemang

NYHETER

Översyn av 3:12-reglerna

Regeringen beslutade i förra veckan om att tillsätta en kommitté som ska se över de särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12- reglerna. Enligt direktiven ska kommittén: Analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas, Särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och ... Läs mer

Överlåtelse av fastighet via delning genom separation föreslås bli föremål för stämpelskatt

Med anledning av de nya associationsrättsliga regler om delning (fission) av aktiebolag som föreslås träda i kraft den 31 januari 2023 har Finansdepartementet lämnat en promemoria om förslag till Ändring i stämpelskattelegen. De associationsrättsliga reglerna innebär att de två nuvarande delningsformerna, fullständig delning och partiell delning, kompletteras med en ny typ av delning som benämns … Läs mer

Samfällighetsföreningar kan behöva momsregistreras

Skatteverket har ändrat uppfattning och anser i strid med rådande svensk rättspraxis att samfällighetsföreningar kan behöva momsregistrera sig och debitera moms på medlemmars betalningar som görs i enlighet med i fastställda andelstal (bl.a. uttaxering/avgift enligt debiteringslängd). Samfällighetsföreningen får då avdrag för moms på sina inköp och ”rullar” på så sätt över momskostnaden till respektive fastighetsägare … Läs mer

Förslag om stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning

Lantmäteriet fick i december 2020 i uppdrag av regeringen att utreda om det finns förutsättningar att införa en generell stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning, på samma sätt som vid förvärv genom exempelvis köp eller byte, och i så fall lämna förslag med den innebörden. I förra veckan överlämnade Lantmäteriet sin rapport ”stämpelskatt ... Läs mer

Tellus Tax