TELLUS TAX

Vi är skattejurister med mångårig erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt, moms och fastighetsskatt för bolag inom alla branscher. Vi värdesätter kontakten med våra kunder, prioriterar hög tillgänglighet och tror på att ge konkreta råd med ambitionen att göra det svåra lättförståeligt.

TJÄNSTER

Fastighetstaxering

 • Genomgång av taxeringsvärden fastighetsbestånd
 • Beräkningar av taxeringsvärden
 • Överklaganden av fastighetstaxeringsbeslut
 • Rådgivning och upprättande av fastighetsdeklarationer
 • Förberedelser inför kommande fastighetstaxeringar
 • Rådgivning vid förfrågningar från Skatteverket
 • Ombud vid kommunikation med Skatteverket

Inkomstskatt

 • Löpande rådgivning i olika skattefrågor såsom
  • skatteberäkning
  • deklarationer och öppna yrkanden
  • ränteavdragsoptimering och koncernbidragsplanering
 • Omstruktureringar
 • Klassificering av fastighetsinvesteringar
 • Finansiella instrument
 • Incitamentsprogram
 • Fåmansföretagsfrågor

Moms

 • Moms inom bygg och fastigheter
 • Moms inom finans och försäkring
 • Moms vid internationell handel
 • Moms inom offentlig sektor
 • Genomgång av företags momshantering/health checks (förebygga momsrisker)
 • Översyn av avdragsrätt och fördelningsgrunder
 • Deklarationsombud för utländska företag

M&A skatt/transaktionsrådgivning

 • Skattemässig due diligence (företagsundersökning) inför försäljningar och förvärv
 • SPA-, pro formafrågor
 • Strukturering i samband med försäljning, förvärv och omstruktureringar
 • Finansieringsfrågor och ränteavdragsbegränsningar
 • Rådgivning i samband med skatteförsäkringar
 • Fåmansföretagsfrågor och incitamentsprogram relaterade till transaktioner

Skatteprocess och förfarande

 • Upprättande av yttranden vid skatteprocess
 • Övrig kommunikation med Skatteverket och domstol
 • Biträde eller ombud vid omprövningar
 • Biträde eller ombud vid överklagande
 • Muntliga förhandlingar
 • Analys av fattade beslut från Skatteverket och domstol

Utbildningar

 • Allmänna utbildningar inom moms, inkomstskatt och fastighetstaxering
 • Skräddarsydda utbildningar
 • Nyhetsuppdateringar inom moms, inkomstskatt och fastighetsskatt
 • Föreläsningar för juridikstuderande på universitet
 • Paneluppdrag på branschspecifika evenemang

NYHETER

Prövningstillstånd avseende fördelningsgrund för avdrag för ingående moms i blandad verksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd avseende frågan om en momspliktig person kan nekas att tillämpa en omsättningsbaserad fördelningsgrund för att beräkna avdragsrätten för ingående moms i en blandad verksamhet (HFD mål nr 7254-7255-22). Den överklagade domen är Kammarrätten i Stockholms dom från den 12 oktober 2022 (mål nr 4356 – 4357-21) och avser en verksamhet som innehåller både momsfri kreditgivning och momspliktig leasingverksamhet.

Samfällighetsförenings förvaltning ansågs momspliktig

Skatterättsnämnden har den 21 februari 2023 publicerat två förhandsbesked i vilka en samfällighetsförening har ansetts tillhandahålla en momspliktig förvaltningstjänst till sina medlemmar. Skatterättsnämnden följer således Skatteverkets förändrade syn på samfällighetsföreningars skattskyldighet till moms, enligt ställningstagande från den 15 februari 2022. Tre av nämndens sju ledamöter var skiljaktiga. Det ena förhandsbeskedet gällde förvaltning av flera gemensamhetsanläggningar … Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar förhandsbesked angående utomståenderegeln

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har den 20 februari 2023 meddelat en mycket positiv dom för fåmansföretag med utomstående/passiva investerare. Målet gäller tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln och HFD ändrar skatterättsnämndens omdebatterade förhandsbesked från juli 2022 och anser att även aktiva fåmansföretag kan ses som utomstående/passiva ägare i ett annat fåmansföretag. Aktiva delägares aktier i s.k. fåmansföretag … Läs mer

Moms och tidpunkten för äganderättens övergång

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar i sin dom, den 15 februari 2023, Skatterättsnämndens förhandsbesked och gör en EU-konform tolkning av vid vilken tidpunkt en fastighet kan anses överlåten i momshänseende. Enligt EU-rätten på momsområdet anses överlåtelsetidpunkten ske när en köpare såsom ägare kan förfoga över en vara. Formkrav enligt nationell rätt ska i momssammanhang sakna betydelse. Målet … Läs mer

Tell Us Tax