Your trustworthy TAX advisor

TELLUS TAX

Vi är skattejurister med mångårig erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt, moms och fastighetsskatt för bolag inom alla branscher. Vi värdesätter kontakten med våra kunder, prioriterar hög tillgänglighet och tror på att ge konkreta råd med ambitionen att göra det svåra lättförståeligt.

TJÄNSTER

Fastighetstaxering

 • Genomgång av taxeringsvärden fastighetsbestånd
 • Beräkningar av taxeringsvärden
 • Överklaganden av fastighetstaxeringsbeslut
 • Rådgivning och upprättande av fastighetsdeklarationer
 • Förberedelser inför kommande fastighetstaxeringar
 • Rådgivning vid förfrågningar från Skatteverket
 • Ombud vid kommunikation med Skatteverket

Inkomstskatt

 • Löpande rådgivning i olika skattefrågor såsom
  • skatteberäkning
  • deklarationer och öppna yrkanden
  • ränteavdragsoptimering och koncernbidragsplanering
 • Omstruktureringar
 • Klassificering av fastighetsinvesteringar
 • Finansiella instrument
 • Incitamentsprogram
 • Fåmansföretagsfrågor

Moms

 • Moms inom bygg och fastigheter
 • Moms inom finans och försäkring
 • Moms vid internationell handel
 • Moms inom offentlig sektor
 • Genomgång av företags momshantering/health checks (förebygga momsrisker)
 • Översyn av avdragsrätt och fördelningsgrunder
 • Deklarationsombud för utländska företag

M&A skatt/transaktionsrådgivning

 • Skattemässig due diligence (företagsundersökning) inför försäljningar och förvärv
 • SPA-, pro formafrågor
 • Strukturering i samband med försäljning, förvärv och omstruktureringar
 • Finansieringsfrågor och ränteavdragsbegränsningar
 • Rådgivning i samband med skatteförsäkringar
 • Fåmansföretagsfrågor och incitamentsprogram relaterade till transaktioner

Skatteprocess och förfarande

 • Upprättande av yttranden vid skatteprocess
 • Övrig kommunikation med Skatteverket och domstol
 • Biträde eller ombud vid omprövningar
 • Biträde eller ombud vid överklagande
 • Muntliga förhandlingar
 • Analys av fattade beslut från Skatteverket och domstol

Utbildningar

 • Allmänna utbildningar inom moms, inkomstskatt och fastighetstaxering
 • Skräddarsydda utbildningar
 • Nyhetsuppdateringar inom moms, inkomstskatt och fastighetsskatt
 • Föreläsningar för juridikstuderande på universitet
 • Paneluppdrag på branschspecifika evenemang

NYHETER

Nytt avgörande från Högsta Förvaltningsdomstolen avseende utomståenderegeln

Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade den 19 oktober 2022 en ny dom avseende den s.k. utomståenderegeln i en situation när det utomståendeägandet har brutits under en dryg månad. Högsta Förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens beslut och anser att utomståenderegeln inte kan tillämpas. Enligt förutsättningarna i målet äger ett antal fysiska personer via egna passiva ägarbolag (”Ägarbolagen”) indirekt andelar i … Läs mer

Avdragsbegränsning för negativt räntenetto vid skatterättslig kommission

Skatteverket har i ett ställningstagande daterat 13 oktober 2022 meddelat sin syn på hur de generella ränteavdragsbegränsningsreglerna ska tillämpas på bolag som ingår i skatterättslig kommission. Ställningstagandet avviker från den bedömning som Skatteverket framfört i tidigare dialogsvar. Med skatterättslig kommission avses att ett företag (kommissionärsföretag) bedriver sin verksamhet i eget namn för ett annat företags … Läs mer

Översyn av 3:12-reglerna

Regeringen beslutade i förra veckan om att tillsätta en kommitté som ska se över de särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12- reglerna. Enligt direktiven ska kommittén: Analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas, Särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och … Läs mer

Överlåtelse av fastighet via delning genom separation föreslås bli föremål för stämpelskatt

Med anledning av de nya associationsrättsliga regler om delning (fission) av aktiebolag som föreslås träda i kraft den 31 januari 2023 har Finansdepartementet lämnat en promemoria om förslag till Ändring i stämpelskattelegen. De associationsrättsliga reglerna innebär att de två nuvarande delningsformerna, fullständig delning och partiell delning, kompletteras med en ny typ av delning som benämns … Läs mer

Tellus Tax