Nyheter

Ingen moms för samfällighetsföreningar – HFD återställer ordningen

Högsta förvaltningsdomstolen (“HFD”) har nu avgjort frågan om avgift som uttaxeras av medlemmar i en…

Avsnitt 6 av Momspodden – obeståndsfrågor m.m.

Välkomna till ett nytt avsnitt av momspodden! Vi diskuterar nedsättning av beskattningsunderlaget vid obestånd med mera. …

Positiv dom från HFD gällande utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har i en dom som meddelades den 6 februari 2024 fastställt ett…

Avsnitt 5 av Momspodden – skäligt avdrag för ingående moms

Lagom till jul diskuterar Royne Schiess och Tomas Karlsson vidare om avdragsrätt för ingående moms.…

Avsnitt 4 av Momspodden – omvärdering

Nytt avsnitt från Momspodden, Royne Schiess och Tomas Karlsson diskuterar ett hett ämne inom momsområdet…

Nytt avsnitt av Momspodden med nya frågor kring avdragsrätt

Rykande färskt avsnitt från Momspodden där Royne Schiess och Tomas Karlsson diskuterar avdragsrätt. Vi vill…

Avdragsrätt för ingående moms på kostnader för att sälja andelar i dotterbolag

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har den 26 september 2023 kommit med en dom (mål nr: 1041-1043-22)…

Utvidgad översyn av 3:12-reglerna

Regeringen beslutade den 7 september 2023 om ytterligare ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen av…

Har du tröttnat på sommardeckarna? Läs om tre färska avgöranden från EU-domstolen istället!

Tre avgöranden från EU-domstolen Den 29 juni 2023 meddelade EU-domstolen dom i två momsmål, det…

Frivillig skattskyldighet möjligt vid samnyttjande av lokal

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att frivillig skattskyldighet (moms på lokalhyra) kan tillämpas trots att flera…

Ordningen återställd gällande beskattningstidpunkt för utdelning från utländskt fåmansföretag

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 26 april 2023 en dom avseende frågan om vid vilken…

Nya mervärdesskattelagen har röstats igenom

Idag har riksdagen röstat igenom den nya mervärdesskattelagen och den träder ikraft den 1 juli…

Kupongskatt på utdelning till utländska kontraktsrättsliga fonder

Skatteverket har i ett ställningstagande från 30 mars 2023 (dnr 8-2192816) ändrat sitt tidigare ställningstagande…

Prövningstillstånd avseende fördelningsgrund för avdrag för ingående moms i blandad verksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd avseende frågan om en momspliktig person kan nekas att tillämpa…

Samfällighetsförenings förvaltning ansågs momspliktig

Skatterättsnämnden har den 21 februari 2023 publicerat två förhandsbesked i vilka en samfällighetsförening har ansetts…

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar förhandsbesked angående utomståenderegeln

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har den 20 februari 2023 meddelat en mycket positiv dom för fåmansföretag…

Moms och tidpunkten för äganderättens övergång

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar i sin dom, den 15 februari 2023, Skatterättsnämndens förhandsbesked och gör en…

Nya mervärdesskattelagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2023

Nu har regeringen kommit med sin proposition (prop. 2022/23:46) om den nya mervärdesskattelagen. Den nya…

Förslag om nya jämkningsregler vid fastighetsöverlåtelser

Finansdepartementet har den 26 januari 2023 kommit med en promemoria i vilken det föreslås förändrade…

Utvidgad översyn av 3:12-reglerna

Regeringen har meddelat att man kommer besluta om tilläggsdirektiv till den kommitté som tillsattes förra…

Positiv dom från Högsta förvaltningsdomstolen angående syntetiska optioner

Syntetiska optioner har ansetts utgöra värdepapper som beskattas i inkomstslaget kapital, trots att optionerna var…

Skatteverket inskränker möjligheten att bilda momsgrupper i den finansiella sektorn

Skatteverket har i ett ställningstagande publicerat den 13 december 2022 gjort bedömningen att ett bolag…

Nytt avgörande från Högsta Förvaltningsdomstolen avseende utomståenderegeln

Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade den 19 oktober 2022 en ny dom avseende den s.k. utomståenderegeln i…

Avdragsbegränsning för negativt räntenetto vid skatterättslig kommission

Skatteverket har i ett ställningstagande daterat 13 oktober 2022 meddelat sin syn på hur de…

Översyn av 3:12-reglerna

Regeringen beslutade i förra veckan om att tillsätta en kommitté som ska se över de…

Överlåtelse av fastighet via delning genom separation föreslås bli föremål för stämpelskatt

Med anledning av de nya associationsrättsliga regler om delning (fission) av aktiebolag som föreslås träda…

Samfällighetsföreningar kan behöva momsregistreras

Skatteverket har ändrat uppfattning och anser i strid med rådande svensk rättspraxis att samfällighetsföreningar kan…

Förslag om stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning

Lantmäteriet fick i december 2020 i uppdrag av regeringen att utreda om det finns förutsättningar…

Förslag till ändrad beskattning av inlösen och återköp

Skatteverket har i en promemoria lämnat förslag till ändrade beskattningsregler vid inlösen- och återköpsförfaranden. Regeringen…

Omdisponering av studentbostäder omfattas inte av det utvidgade reparationsbegreppet

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett förhandsbeskedsärende avseende frågan om vissa ändringsarbeten i studentbostäder är omedelbart…

Moms på p-böter

EU-domstolen (C-90/20, Apcoa) anser att det ska vara moms på kontrollavgifter som ett bolag, som…

Lantmäteriet utreder stämpelskatt vid fastighetsbildning eller klyvning

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 Lantmäteriet i uppdrag att utreda förutsättningarna för en generell…

Presumtionen ska fortsatt vara att biståndsbedömt boende utgör vård

Kammarrätten i Stockholm har i mål 5253-19 prövat om en byggnad med servicebostäder ska anses…

KamR: Skatteverkets uppfattning om marknadsmässig hyra är felaktig

Kammarrätten i Stockholm går emot Skatteverkets uppfattning om vad som kan anses utgöra en marknadsmässig…

En sänkt fastighetsskatt hjälper hyresgästerna!

En första åtgärd för att hjälpa hyresgäster med likviditetsproblem kan vara att säkerställa att fastighetsskatten…

HFD prövar stomtillägg

Högsta Förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om hur värdet av byggnad under genomgripande ombyggnation…