Översyn av 3:12-reglerna

Regeringen beslutade i förra veckan om att tillsätta en kommitté som ska se över de särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12- reglerna.

Enligt direktiven ska kommittén:

  • Analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas,
  • Särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar,
  • Lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som kommittén finner lämpliga,
  • Vid analysen och utformningen av förslagen till förenklingar hitta en balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling, och
  • Redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2014 (vilket bl.a. omfattar kravet på 4% av kapitalet för att få tillgodogöra sig löneunderlag).

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

De nuvarande 3:12-reglerna är komplexa och en översyn som syftar till att förenkla reglerna är givetvis välkommen. Utredningen förefaller ha fokus på de mer tekniska delarna i reglerna dvs. Skattesats och modell för hur utdelning och kapitalvinst ska fördelas mellan tjänst och kapital. Ett eventuellt förtydligande av de komplexa och delvis oklara frågor som gäller vid tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln torde dock exempelvis inte ligga inom ramarna för översynen. Vi följer utredningen med stort intresse.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera.

Kontakt:

Sara Jacobsson, 072-236 33 82sara.jacobsson@tellustax.com
Thomas Bergman, 072-236 33 82thomas.bergman@tellustax.com