Ordningen återställd gällande beskattningstidpunkt för utdelning från utländskt fåmansföretag

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 26 april 2023 en dom avseende frågan om vid vilken tidpunkt utdelning från ett utländskt fåmansföretag ska tas upp till beskattning. HFD ändrar kammarrättens dom och anser att utdelning ska beskattas när den kan disponeras, dvs. när beslut om utdelning fattats och ett skuldebrev, som på anmodan av aktieägaren ska regleras, hade utfärdats.

Målet gäller en svensk individ (X) som ägde samtliga aktier i ett cypriotiskt investmentbolag (Bolaget). Under 2012 beslutade Bolaget om en kontantutdelning. Vid utdelningstidpunkten saknade Bolaget likvida medel och Bolaget utfärdade därför ett skuldebrev till X på samma belopp som utdelningen. Skuldebrevet skulle på anmodan av X betalas inom en månad och löpte utan ränta. Under 2017 gjorde Bolaget två amorteringar på skulden till X. X var vid utdelningstidpunkten inte skattskyldig i Sverige. När amorteringarna gjordes var dock X obegränsat skattskyldig i Sverige. Skatteverket, Förvaltningsrätten och Kammarrätten ansåg att X hade en verklig möjlighet att disponera över utdelningen först under 2017 när amorteringarna skedde och att X därmed skulle beskattas för de under 2017 erhållna beloppen såsom utdelning. Även skattetillägg påfördes.

HFDs motivering till domen är mycket kortfattad. HFD konstaterar att enligt inkomstskattelagen ska utdelning tas upp till beskattning när den kan disponeras. En utdelning kan enligt HFD disponeras när den är tillgänglig för lyftning. Eftersom X under 2012 hade rätt att kräva betalning enligt skuldebrevet kunde utdelningen disponeras redan då och det fanns därmed enligt HFD inte någon grund för att utdelningsbeskatta X under 2017. Även grund för att påföra skattetillägg saknades således.

Vår kommentar

Enligt vår mening är det förvånande att detta mål behövt vandra hela vägen till HFD. Det var enligt vår uppfattning sen tidigare klart att utdelning från ett fåmansföretag (svenskt eller utländskt) beskattas när beslut om utdelning fattats och utdelningen är tillgänglig för lyftning. Att det saknas likvida medel i det utdelande bolaget och att aktieägaren istället erhåller en utdelningsfordran på bolaget har ingen betydelse för bedömningen av om utdelningen är tillgänglig för lyftning. Den omständigheten att aktieägaren inte var skattskyldig i Sverige vid tidpunkten för utdelningsbeslutet kan inte heller påverka beskattningstidpunkten. Det är således mycket glädjande att se att även HFD tycker att bedömningen av beskattningstidpunkten är given och att eventuella osäkerheter som skapats av denna process därmed nu har undanröjts.

Kontakta oss gärna för en diskussion angående domen och eventuella effekter den har för er situation.

Kontakt:

Sara Jacobsson, 072-236 33 82, sara.jacobsson@tellustax.com
Thomas Bergman, 072-717 97 11, thomas.bergman@tellustax.com