Omdisponering av studentbostäder omfattas inte av det utvidgade reparationsbegreppet

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett förhandsbeskedsärende avseende frågan om vissa ändringsarbeten i studentbostäder är omedelbart avdragsgilla enligt reglerna om det utvidgade reparationsbegreppet.

Sökanden bedrev verksamhet i form av uthyrning av studentbostäder och planerade att göra ändringsarbeten i tre byggnader på en av sina fastigheter. Arbetena innebar att pentryn med kyl- och frysskåp, spisplattor, skåp och diskhoar skulle installeras i 386 studentrum samt att nuvarande gemensamhetskök och gemensamma matsalar skulle byggas om till 24 nya lägenheter med badrum och pentry. Elektricitet samt vatten och avlopp skulle dras fram till de nya pentryna och eventuellt skulle befintlig ventilation behöva kompletteras.

Sökanden frågade om utgifter för installation av pentryn respektive utgifter för ombyggnation av gemensamma kök och matsalar är omedelbart avdragsgilla.
Högsta förvaltningsdomstolen fastställde skatterättsnämndens avgörande och ansåg inte att de planerade arbetena kunde anses utgöra sådana normala ändringsarbeten som omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet. De planerade ändringsarbetena ansågs sammantaget vara omfattande och inte av det slag som kan förväntas förekomma med viss regelbundenhet i sökandens byggnader.

Vår kommentar
Av tidigare praxis följer att det endast är mindre ändringsarbeten som med viss regelbundenhet kan förväntas uppkomma i verksamheten som omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet. Bestämmelsen har inte heller ansetts kunna tillämpas om ändringsarbetena är så omfattande att de medför en väsentlig förändring av byggnaden. Som exempel på detta brukar nämnas ombyggnationer som innebär att byggnaden får ett ändrat användningsområde, till exempel från bostad till lokal. När det gäller ändringsarbeten i bostadsfastigheter har dock Skatteverket i sin rättsliga vägledning ansett att mindre ändringsarbeten i bostadslägenhet i samband med tex byte av hyresgäst kan omfattas av reglerna om utvidgade reparationsbegreppet förutsatt att användningen som bostad består.
Beaktat att ändringsarbetena inte innebär någon ändrad användning av byggnaden utan egentligen endast avser en omdisponering av ytan samt att arbetena är föranledda av att hyresgästerna har andra krav på sitt boende idag känns utgången i målet inte självklar. Högsta förvaltningsdomstolen gör dock en relativt strikt tolkning och verkar anse att så pass omfattande och ingripande ändringsarbeten aldrig kan falla inom ramen för det utvidgade reparationsbegreppet.

Kontakt:
Thomas Bergman, 072-717 97 11, thomas.bergman@tellustax.com
1. https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2022/domar-och-beslut/2229-21.pdf

Tell Us Tax