KamR: Skatteverkets uppfattning om marknadsmässig hyra är felaktig

Kammarrätten i Stockholm går emot Skatteverkets uppfattning om vad som kan anses utgöra en marknadsmässig hyra. Ombud i fastighetstaxeringsmålet var Ida Gabre Brånby och Annika Arnström, AXI Property Tax.

Sakfrågan

Bakgrunden i målet är att Skatteverket inte fastställde taxeringsvärdet för en hotellfastighet utifrån uppgifter om den faktiska hyran eftersom de ansåg att denna inte var marknadsmässig, Skatteverket gjorde bedömningen om marknadsmässighet utifrån den faktum att hyran avvek med mer än 20 procent från Skatteverkets rekommenderade genomsnittshyra för kontor. Att hyran framförhandlats mellan två av varandra oberoende parter och på marknadsmässiga villkor ändrade inte Skatteverkets synsätt. Skatteverket taxerade därför byggnaden utifrån en högre jämförelsehyra vilket innebar att taxeringsvärdet, och därmed även fastighetsskatten, blev nästan 50 procent högre än om byggnaden taxerats utifrån de korrekta hyresuppgifterna.

Domstolens slutsatser

Ärendet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm, som avslog överklagandet och därmed lät Skatteverkets beslut vara fortsatt gällande. Fastighetsägaren överklagade vidare beslutet till Kammarrätten i Stockholm som meddelade dom den 19 november 2019 (mål nr 9309-18). I domen uppger kammarrätten att den omständighet att den faktiska hyran understiger genomsnittshyran för kontor i värdeområdet inte innebär att hyran uppenbart avviker från en marknadsmässig hyra för andra lokaler, istället ska andra faktorer påverka bedömningen om hyrans marknadsmässighet. Slutsatsen blev att fastighetens taxeringsvärde därmed skulle fastställas utifrån den faktiska hyran och inte utifrån en högre jämförelsehyra.

AXI:s kommentarer

Skatteverkets rådande inställning är att en hyra som understiger Skatteverkets rekommenderade genomsnittshyra med mer än 20 procent måste anses vara uppenbart icke marknadsmässig. Kammarrättens uttalande styrker att detta antagande är felaktigt och att en procentuell avvikelse inte kan vara tillräcklig för att frångå faktisk hyra. AXI Property Tax:s bedömning är att den aktuella domen är tillämpbar även i fall som avser andra lokalslag än hotell eftersom den i stort motsäger Skatteverkets tidigare inställning om när hyror ska anses vara icke marknadsmässiga.

Skatteverket överklagade inte Kammarrättens beslut.