Högsta förvaltningsdomstolen ändrar förhandsbesked angående utomståenderegeln

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har den 20 februari 2023 meddelat en mycket positiv dom för fåmansföretag med utomstående/passiva investerare. Målet gäller tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln och HFD ändrar skatterättsnämndens omdebatterade förhandsbesked från juli 2022 och anser att även aktiva fåmansföretag kan ses som utomstående/passiva ägare i ett annat fåmansföretag.

Aktiva delägares aktier i s.k. fåmansföretag anses som utgångspunkt utgöra s.k. kvalificerade andelar och beskattas enligt de s.k. 3:12-reglerna. 3:12-reglerna syftar till att motverka att tjänsteinkomster kan omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster och innebär något förenklat att utdelning och kapitalvinst överstigande ett visst beräknat gränsbelopp beskattas i tjänst istället för kapital. Enligt den s.k. utomståenderegeln gäller dock att 3:12-reglerna inte anses tillämpliga för de aktiva delägarna om det finns en utomstående ägare som äger minst 30 procent av andelarna i fåmansföretaget. Med utomstående ägare avses en person som inte äger s.k. kvalificerade andelar i fåmansföretaget eller i annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet och inte heller indirekt äger andelar som hade varit kvalificerade om de hade ägts direkt.

Enligt förutsättningarna i målet är sökande aktiv i ett fåmansföretag (Bolag X) som ägs till mer än 70 procent av ett annat fåmansföretag (Bolag Y). Bolag Y ägs av ett tiotal personer som alla är verksamma i Bolag Y vilket innebär att deras andelar i Bolag Y är s.k. kvalificerade andelar. Ingen av delägarna i Bolag Y är dock verksamma i Bolag X och äger inte heller några andelar direkt i detta bolag. Bolag Y har förvärvat andelarna i Bolag X genom en nyemission och i samband med detta överfört kapital till Bolag X. Bortsett från nyemissionen har Bolag Y inte överfört några tillgångar till Bolag X. Sökande i målet har erbjudits att förvärva en mindre andel av aktierna i Bolag X och ställer inför denna investering frågan om den s.k. utomståenderegeln är tillämplig på hans andelar i Bolag X. Den oklara frågan var om Bolag Y och Bolag X ska anses bedriva samma och likartad verksamhet pga. överföringen av kapital till Bolag X och om delägarna i Bolag Y därmed inte kan kvalificera som utomstående ägare i Bolag X.

HFD inleder med att konstatera att överföring av vinstmedel från ett fåmansföretag till ett annat i praxis har ansetts innebära att bolagen bedriver samma och likartad verksamhet. Bolag Ys förvärv av andelar genom en nyemission innebär således i och för sig att vinstmedel överförts till Bolag X på ett sådant sätt att bolagen skulle kunna anses bedriva samma och likartad verksamhet. Domstolen anser dock att eftersom delägarna i Bolag Y inte är verksamma i betydande omfattning i Bolag X finns det ingen risk för inkomstomvandling avseende arbetsinkomster i Bolag X i strid med syftet med utomståenderegeln. Domstolen konstaterar vidare att eftersom delägarna i Bolag Y inte äger några aktier direkt i Bolag X kommer det inte heller finnas någon möjlighet för delägarna att ta ut upparbetade vinster från Bolag X som en lågbeskattad kapitalinkomst. HFD kommer mot denna bakgrund fram till att Bolag Y och Bolag X inte kan anses bedriva samma och likartad verksamhet, att delägarna i Bolag Y kommer kvalificera som utomstående ägare och att sökandens andelar i Bolag X därmed inte kommer anses vara s.k. kvalificerade andelar.

Vår kommentar

Utgången i målet är mycket glädjande och enligt vår mening en helt korrekt tolkning av reglerna i enlighet med sitt syfte. Oron om en fortsatt restriktiv tolkning av utomståenderegeln vilket skulle ha inneburit ett i praktiken mycket begränsat tillämpningsområde för regeln var således obefogad. Många entreprenörer kan nu andas ut och fortsatt utgå ifrån att andelar i fåmansföretag kan upphöra att vara kvalificerade om man tar in en passiv delägare som äger minst 30 procent av andelarna, oberoende av om den passive delägaren är ett fåmansföretag eller inte.

Utomståenderegeln ska även ses över inom ramen för den pågående 3:12-utredningen. Syftet är enligt direktiven att ge förslag på ändringar som kan förbättra villkoren för små och medelstora företag. Även om utfallet i det nu aktuella målet är positiv finns det tidigare avgöranden som enligt vår mening kan anses vara i strid med syftet med utomståenderegeln och fortsatt en hel del tillämpningssvårigheter och gränsdragningsfrågor. Förhoppningsvis kan dessa delar komma att justeras som ett resultat av utredningen. Vi glädjer oss åt utgången i det här målet och kommer med stort intresse följa den fortsatta utvecklingen.

Kontakta oss gärna för en diskussion kring hur avgörandet kan påverka er situation.

Kontakt:

Sara Jacobsson, 072-236 33 82, sara.jacobsson@tellustax.com
Thomas Bergman, 072-717 97 11, thomas.bergman@tellustax.com