Utvidgad översyn av 3:12-reglerna

Regeringen har meddelat att man kommer besluta om tilläggsdirektiv till den kommitté som tillsattes förra året för att ge förslag på förenklingar av de särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag (s.k. 3:12-reglerna).

Enligt tilläggsdirektivet ska kommittén nu även;

  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bl.a. utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital,
  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas, och
  • lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga.

Regeringen har vidare meddelat att uppdraget enligt det ursprungliga direktivet om en justerad skattesats ska slopas. Tiden för översynen förlängs och kommittén ska redovisa sina förslag senast den 29 mars 2024.

De ursprungliga direktiven för utredningen hade fokus på de tekniska delarna i 3:12-reglerna dvs. skattesats och modell för hur utdelning och kapitalvinst ska fördelas mellan tjänst och kapital. De delvis oklara och komplexa frågorna gällande 3:12-reglernas tillämpningsområde beaktat bl.a. utomståenderegeln och innebörden av samma och likartad verksamhet omfattades inte. Utvecklingen i praxis under senare år har lett till stora oklarheter avseende utomståenderegelns tillämpningsområde. Beaktat att denna utveckling i vissa avseende får anses stå i direkt strid med syftet med utomståenderegeln är regeringens tilläggsdirektiv givetvis mycket positivt. Förhoppningen är att det kommer lämnas förslag som tydliggör förutsättningarna för att tillämpa utomståenderegeln i enlighet med dess ursprungliga syfte. Att få regler som underlättar för ägarskiften i fåmansföretag är givetvis också mycket välkommet. Vi följer utredningen med fortsatt stort intresse och hoppas på detta blir en utredning som faktiskt också kommer leda till förenklingar och förbättrade villkor för fåmansföretagarna.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera.

Kontakt:

Sara Jacobsson, 072-236 33 82, sara.jacobsson@tellustax.com
Thomas Bergman, 072-717 97 11, thomas.bergman@tellustax.com