Utvidgad översyn av 3:12-reglerna

Regeringen beslutade den 7 september 2023 om ytterligare ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen av de särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag (s.k. 3:12-utredningen). Utredningen syftar generellt till att förenkla 3:12-reglerna och förbättra villkoren för småföretagare.

Enligt tilläggsdirektivet får kommittén nu även i uppdrag att:

  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan ändras för att göra bestämmelserna om skattegynnade personaloptioner mer effektiva när det gäller att attrahera och behålla nyckelkompetens, och
  • lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna och övriga författningsförslag som kommittén anser är lämpliga.

Tiden för utredningen förlängs ytterligare och uppdraget ska nu senast redovisas den 31 maj 2024.

Reglerna om skattegynnade personaloptioner har till syfte att underlätta för små, nystartade företag att rekrytera och behålla anställda som behövs för att utveckla företaget. Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda sker ingen förmånsbeskattning i samband med att optionerna utnyttjas för att förvärva aktier i arbetsgivarbolaget. Eftersom många av de företag som kan tillämpa reglerna om skattegynnade personaloptioner utgör fåmansföretag kommer dock de aktier som de anställda får förvärva enligt personaloptionerna normalt omfattas av 3:12-reglerna. Utdelning och kapitalvinst på aktier som förvärvats enligt personaloptionerna kommer därför trots allt i stor utsträckning beskattas i tjänst med en hög skattesats. I många fall kan således syftet med reglerna om skattegynnade personaloptioner inte fullt ut uppnås och regeringens tilläggsdirektiv är således mycket positivt. Vi följer utredningen med fortsatt stort intresse och hoppas på att det nästa vår kommer presenteras ett väl genomarbetat förslag som faktiskt kan leda till förenklingar och förbättrade villkor för fåmansföretagarna.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera.

Kontakt:

Sara Jacobsson, 072-236 33 82, sara.jacobsson@tellustax.com
Thomas Bergman, 072-717 97 11, thomas.bergman@tellustax.com