Skatteprocess

Skatteprocess

En felbedömning som ett företag eller Skatteverket gör slutar emellanåt i domstol. Frågorna som felbedömts kan i vissa fall vara lätta att korrigera medan det i andra fall kan leda till stora kostnader i form av skattetillägg samt oplanerade utgifter för inkomstskatt eller moms.

Vi hjälper er att formulera svar på Skatteverkets förfrågningar, författa överklaganden, yttranden samt ansöka om förhandsbesked eller ställa brevfrågor till Skatteverket på ett så bra sätt som möjligt.

Brevfråga

När ett företag funderar över en viss skattefråga kan en brevfråga/dialogfråga ställas till Skatteverket.

En brevfråga/dialogfråga är dock inte bindande, vilket innebär att Skatteverket kan ändra sin inställning vid ett senare tillfälle. Skatteverkets svar kan komma att bli en offentlig handling.

Omprövning

Ett företag som upptäcker fel i sin momshantering kan begära att Skatteverket gör en omprövning av redovisad moms i momsdeklaration. Skatteverket kan justera redovisa moms i momsdeklarationer som skickats in under innevarande år plus de sex föregående åren. Sexårsfristen gäller även för bl.a. beslut om slutlig skatt, särskild inkomstskatt, punktskatt, skattetillägg och förseningsavgift. I vissa fall gäller kortare omprövningsfrist. En begäran om omprövning ska alltid vara skriftlig.

En omprövning kan även initieras av Skatteverket. Ett beslut som är till nackdel för den som beslutet gäller måste meddelas inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (tvåårsfristen).

I vissa fall får Skatteverket ompröva beslut efter tvåårsfristen men som längst sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret gick ut (efterbeskattning). Vid efterbeskattning måste Skatteverket i normalfallet kunna bevisa att det klart framgår eller är mycket sannolikt att en oriktig uppgift har lämnats och att den oriktiga uppgiften är orsaken till det felaktiga eller uteblivna beslutet.

Vid omprövning som sker på Skatteverkets initiativ kan Skatteverket påföra skattetillägg på upp till 20 % av det felaktigt redovisade momsbeloppet eller upp till 40 % när det gäller inkomstskatt.

Överklagande

I princip all handläggning i förvaltningsdomstolarna är skriftlig. Domstolen måste dock tillåta muntlig förhandling om skattetillägg är påfört.

Ett företag kan få sin skattefråga prövad av domstol. När ett beslut från Skatteverket går företaget emot kan företaget välja att antingen begära omprövning enligt ovan eller att överklaga beslutet. En överklagan ställs (adresseras) till förvaltningsrätten men ska skickas till Skatteverket.

När överklagandet är inskickat kommer Skatteverket att fatta ett så kallat ”obligatoriskt omprövningsbeslut”. Det är också Skatteverkets första yttrande i målet.

Efter detta sker handläggning hos domstolen där företaget får yttra sig över vad Skatteverket anfört och Skatteverket får yttra sig över vad företaget har anfört.

Efter att skriftväxlingen är klar och målet är färdighandlagt kommer förvaltningsrätten att avkunna dom. Om domen går företaget emot kan företaget överklaga till kammarrätten. Typiskt sätt har man två månader på sig att skicka in en överklagan.

Om företaget vinner i förvaltningsrätten kan Skatteverket överklaga till kammarrätten. Skatteverket måste också hålla sig inom tvåmånadersfristen.

Beroende på hur det går i kammarrätten kan företaget som sista åtgärd begära prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). HFD är en prejudikatinstans, vilket betyder att domstolens uppdrag är att ge vägledning i juridiska frågor som myndigheter och förvaltnings- och kammarrätterna runt om i landet behöver vägledning i. Avgörande för om ett mål ska beviljas prövningstillstånd är om det finns behov av ett prejudikat avseende den fråga som är aktuellt i målet.

Förhandsbesked

När ett företag vill ha ett svar som är juridiskt bindande vänder man sig till Skatterättsnämnden och ansöker om ett förhandsbesked.

När en ansökan kommit in gör Skatterättsnämnden först en preliminär bedömning av om frågan går att besvara genom ett förhandsbesked och om ansökan behöver kompletteras. Frågan måste vara av rättslig karaktär, dvs. inte gälla värdering eller bevisning, och vara olöst i den mening att svaret inte klart framgår av lagstiftning eller praxis. Vidare måste det vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning för att ett förhandsbesked ska kunna meddelas.

När Skatterättsnämnden har gjort sin preliminära bedömning får Skatteverket yttra sig över ansökan. Därefter följer i regel ytterligare skriftväxling mellan parterna. När skriftväxlingen avslutats tar det ca 3 månader tills förhandsbeskedet meddelas.

Skatterättsnämndens förhandsbesked kan överklagas direkt till HFD. HFD kan avvisa frågan om HFD anser att omständigheterna är oklara.