Moms och tidpunkten för äganderättens övergång

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar i sin dom, den 15 februari 2023, Skatterättsnämndens förhandsbesked och gör en EU-konform tolkning av vid vilken tidpunkt en fastighet kan anses överlåten i momshänseende.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar i sin dom, den 15 februari 2023, Skatterättsnämndens förhandsbesked och gör en EU-konform tolkning av vid vilken tidpunkt en fastighet kan anses överlåten i momshänseende.

Enligt EU-rätten på momsområdet anses överlåtelsetidpunkten ske när en köpare såsom ägare kan förfoga över en vara. Formkrav enligt nationell rätt ska i momssammanhang sakna betydelse.

Målet gällde försäljning av ägarlägenheter från ett byggbolag. Byggbolaget avsåg att uppföra ett flerbostadshus på en fastighet och efter 3D-bildningar skulle 45 ägarlägenhetsfastigheter bildas och successivt överlåtas.

Byggbolag som bygger på egen fastighet har enligt särskilda uttagsbeskattningsregler i momslagen rätt till momsavdrag under byggtiden, men ska sen redovisa utgående moms (”uttagsmoms”) på kostnaderna för de tjänster som tillförts fastigheten fram till dess fastigheten överlåts.

Om fastigheten överlåts under pågående byggnation ska kostnader fram till överlåtelsetidpunkten beskattas med uttagsmoms. Resterande del av arbetena som utförs på annans fastighet ska hanteras som tillhandahållande av en entreprenadtjänst, och momsbeskattas som vanligt, dvs. baserat på ersättningen för entreprenaden.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar svensk praxis och anser att äganderättens övergång i momshänseende ska anses vara tillträdet (när köpet fullbordats) och inte när köpekontrakt undertecknas.

Utgången i målet medför att byggbolag i större utsträckning än tidigare kan tillämpa de mer fördelaktigare uttagsbeskattningsreglerna som baseras på att moms beräknas på kostnaderna i stället för på ersättningen (och därmed ingen moms på vinsten) trots att man ingår köpekontrakt under pågående byggnation.

Om du vill diskutera vilka effekter domen kan få på er verksamhet får du gärna kontakta någon av oss:

Kontakt:

Britta Nordström, 070-384 70 73, britta.nordstrom@tellustax.com
Andreas Månsson, 070-318 96 57, andreas.mansson@tellustax.com
Andreas Nilsson, 070-300 17 62, andreas.nilsson@tellustax.com
Tomas Karlsson, 070-664 16 61, tomas.karlsson@tellustax.com