Ingen moms för samfällighetsföreningar – HFD återställer ordningen

Högsta förvaltningsdomstolen (“HFD”) har nu avgjort frågan om avgift som uttaxeras av medlemmar i en samfällighetsförening ska beläggas med moms eller inte. Målen (se bl.a. mål 4686-23) rörde specifikt om uttaxeringen kunde anses vara ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, vilket skulle göra dem momspliktiga.

HFD konstaterade att tidigare rättspraxis och EU-domstolens avgöranden, särskilt rättsfallet C-449/19 WEG Tevesstraße, inte medförde någon ändring i det rättsläge som tidigare etablerats av HFD. Av HFD:s tidigare rättspraxis framgår att en samfällighetsförening som i enlighet med sitt ändamål genomför en uppgift som endast tillgodoser deltagande fastigheters behov inte kan anses omsätta en vara eller tjänst i momsrättslig mening. I rättsfallet WEG Tevesstraße bedömde EU-domstolen en transaktion som bestod i leverans av värme från en sammanslutning av bostadsägare till en medlem mot ersättning baserad på medlemmens konsumtion av värme. Uttaxeringar som en samfällighetsföreningen gör av sina medlemmar för kostnader för drift av gemensamhetsanläggningarna, inklusive avsättningar till underhålls- och förnyelsefond, baseras på andelstal som fastställs vid anläggningens inrättande och avser att täcka medlemmarnas gemensamma skyldighet att finansiera anläggningen. Sådana uttaxerade bidrag kan därför inte anses utgöra ersättning för leverans av en vara eller tjänst från föreningen till medlemmarna.

HFD ändrar således Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att avgifter som uttaxeras av medlemmarna i en samfällighetsförening inte är föremål för moms.

Kommentar

HFD:s avgöranden innebär att alla samfällighetsföreningar som endast tillgodoser deltagande fastigheters behov (ingen utåtriktad ekonomisk verksamhet) inte bedriver någon momspliktig verksamhet på så sätt som Skatteverket hävdat i sitt ställningstagande från den 15 februari 2022. Dessa samfällighetsföreningar ska således nu avregistrera sig för moms, upphöra att göra avdrag för ingående moms på sina kostnader samt istället för att debitera och redovisa moms på uttaxerat belopp, ta höjd för den icke avdragsgilla momsen vid sin uttaxering. Vad gäller tidigare redovisad moms bör den enligt vår bedömning inte kunna ändras av Skatteverket annat än om samfällighetsföreningen själva begär det.

Detta innebär även att nybyggnation av gemensamhetsanläggningar i form av garage kan finansieras av medlemmarna och förvaltas av en samfällighetsförening utan att det medför negativa momskonsekvenser i form av moms på uttaxerade belopp.

Vi anser att HFD gör en korrekt bedömning, vilket också visar på vikten av att Skatteverket inte agerar rättsinstans och tolkar EU-domar i strid mot gällande rättspraxis.

Vi hjälper gärna till om ni har några frågor kring momshanteringen retroaktivt och framåt.

Kontakt:
Britta Nordström, 070-384 70 73, britta.nordstrom@tellustax.com
Andreas Månsson, 070-318 96 57, andreas.mansson@tellustax.com
Andreas Nilsson, 070-300 17 62, andreas.nilsson@tellustax.com
Tomas Karlsson, 070-664 16 61, tomas.karlsson@tellustax.com