HFD prövar stomtillägg

Högsta Förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om hur värdet av byggnad under genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen. Ombud i målet är Ida Westgren och Annika Arnström, AXI Property Tax.

Sakfrågan

Frågan om hur värdet av byggnad under genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen har berört, och berör, ett stort antal fastighetsägare som bygger om sina fastigheter. Skatteverket har historiskt hanterat frågan på många olika sätt med mycket skilda resultat och skattekostnader.

Vad är ett stomvärde?

Stomvärdet är ett värde på en fastighet som Skatteverket på eget initiativ påför byggnader som står under genomgripande ombyggnation, och därmed ska taxeras som byggnader under uppförande. Stomvärdet är ett schablonmässigt beräknat värde av befintlig stomme som motsvarar 25 procent av Skatteverkets nybyggnadskostnad för LOA. Värderingsmetoden för detta s.k. stomvärde ändrade dock Skatteverket uppfattning om under den kammarrättsprocess som föranledde det aktuella prövningstillståndet. Skatteverkets förändrade uppfattning innebar att det tidigare schablonmässigt framräknade stomvärdet, för att inte vara i strid med regleringen i 7 kap. 12 § FTL, enligt Skatteverket rätteligen skulle halveras.

Gällande rätt

Enligt Fastighetstaxeringslagen ska taxeringsvärdet på en byggnad under uppförande, fram till dess att byggnaden är färdigställd, beräknas till hälften av nedlagda kostnader på byggnaden. En byggnad som är under en genomgripande ombyggnation taxeras, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda, som under uppförande. Skatteverket har dock, utöver värdet av hälften av nedlagda kostnader, även påfört ett tillägg för ett schablonmässigt beräknat restvärde för byggnadens stomme vid beräkning av taxeringsvärdet för sådan byggnad.

Till följd av att Skatteverket inte i någon instans åberopat något rättsligt stöd för påförandet av ett s.k. stomtillägg, ansökte fastighetsägaren om prövningstillstånd i HFD.

AXIs kommentar

Att HFD nu meddelar prövningstillstånd innebär förhoppningsvis slutet för påförandet av schablonmässiga stomtillägg. Det bör också få till följd att taxeringen av byggnader under genomgripande ombyggnation kommer präglas av en förutsebarhet som tidigare saknats.