Frivillig skattskyldighet möjligt vid samnyttjande av lokal

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att frivillig skattskyldighet (moms på lokalhyra) kan tillämpas trots att flera hyresgäster disponerar samma lokal utan ensamrätt till en specifik yta.

Bakgrunden till målet var en nyuppförd byggnad som fastighetsägaren hyrde ut till en förstahandshyresgäst, som i sin tur vidareuthyrde fastigheten till två andrahandshyresgäster för samnyttjande. Skatteverket och kammarrätten ansåg att kravet på stadigvarande användning i bestämmelserna om frivillig skattskyldighet inte var uppfyllt, med anledning av att flera hyresgäster disponerade samma lokalyta. I och med att förstahandshyresgästen ansågs använda byggnaden för momsfri vidareuthyrning saknade fastighetsägaren möjlighet att tillämpa frivillig skattskyldighet för uthyrningen till förstahandshyresgästen. Fastighetsägaren nekades därför avdragsrätt för ingående moms hänförlig till bl.a. uppförandet av byggnaden.

Högsta förvaltningsdomstolen påpekade att innebörden av rekvisitet stadigvarande användning inte är helt klar, men ansåg att den omständigheten att hyresgästerna kommer att disponera samma lokalyta inte i sig innebär att användningen inte skulle kunna vara stadigvarande.

Vår kommentar

Högsta förvaltningsdomstolens tolkning är i linje med syftet med reglerna om frivillig skattskyldighet, dvs. att undvika att moms blir en kostnad vid uthyrning till hyresgäster som bedriver momspliktig verksamhet eller är offentliga aktörer. Om fastighetsägaren kan tillämpa frivillig skattskyldighet kan neutralitet uppnås mellan skattskyldiga (och offentliga aktörer) som bedriver verksamhet i hyrda lokaler jämfört med i egna lokaler.

Skatteverket har således haft en alltför restriktiv tolkning av reglerna om frivillig skattskyldighet.
Högsta förvaltningsdomstolen öppnar med denna dom upp möjligheten till ett mer flexibelt nyttjande av lokaler, förutsatt att lokalen används av hyresgäster som bedriver momspliktig verksamhet eller är en kommun, region eller statlig myndighet.

Det är dock fortfarande ovisst om frivillig skattskyldighet även skulle kunna tillämpas på andra flexibla varianter av uthyrningar, t.ex. uthyrning till en momspliktig hyresgäst på dagtid och en annan på kvällstid eller uthyrning av samma lokal för samnyttjande av en momspliktig hyresgäst och en momsfri hyresgäst.

Läs domen här: 5329-22.pdf (domstol.se)

Om du har några frågor kring fastigheter och moms får du gärna kontakta någon av oss.

Kontakt:

Britta Nordström, 070-384 70 73, britta.nordstrom@tellustax.com
Andreas Månsson, 070-318 96 57, andreas.mansson@tellustax.com
Andreas Nilsson, 070-300 17 62, andreas.nilsson@tellustax.com
Tomas Karlsson, 070-664 16 61, tomas.karlsson@tellustax.com