Kategorier
Inkomstskatt Nyheter

Förslag till ändrad beskattning av inlösen och återköp

Skatteverket har i en promemoria lämnat förslag till ändrade beskattningsregler vid inlösen- och återköpsförfaranden. Regeringen har nu skickat förslaget på remiss.

Syftet med förslaget är att undanröja de skattemässiga skillnader som för närvarande föreligger mellan kontant utdelning och inlösen- respektive återköpsförfaranden. Förslaget gäller både obegränsat och begränsat skattskyldiga personer och omfattar ändringar både i inkomstskattelagen och kupongskattelagen. I promemorian föreslås att inlösenaktier, inlösenrätter och säljrätter som tilldelas i inlösen- och återköpsförfaranden ska behandlas som utdelning vid tilldelningen. Inlösen och återköp som sker utan att inlösenaktier, inlösenrätter och säljrätter tilldelas omfattas inte. För att inköpsrätter ska behandlas på samma sätt som inlösenaktier, inlösenrätter och säljrätter, föreslås att även inköpsrätter behandlas som utdelning vid tilldelningen. Anskaffningsutgiften för sådana inlösenaktier, inlösenrätter, säljrätter och inköpsrätter som har tilldelats motsvarar det belopp som ska tas upp som utdelning.

Förslaget innebär inga ändringar av de nuvarande reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst. Inlösen eller återköp av näringsbetingade andelar kommer således exempelvis fortsatt att vara skattefria.

Begränsat skattskyldiga personer kan om förslaget genomförs inte längre undgå svensk kupongskatt genom att avyttra inlösenaktier, inlösenrätter och säljrätter. För obegränsat skattskyldiga personer innebär förslaget att ingen del av det ursprungliga omkostnadsbeloppet för aktierna får beaktas när det eventuellt skattepliktiga beloppet vid denna typ av inlösen och återköpsförfaranden fastställs. Möjligheten att kvitta vinst vid inlösen eller återköp mot eventuella kapitalförluster kommer också försvinna. Förslaget innebär inte några förändringar av de nuvarande reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst så vinst vid inlösen eller återköp av näringsbetingade andelar kommer exempelvis fortsatt att vara skattefri.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Remissvaren ska lämnas senast 4 april 2022.

Vår kommentar

Frågan om att inlösen och återköp ska behandlas som utdelning i skattehänseende är inte ny i Sverige. Det är i andra länder även relativt vanligt att inlösen och återköp skattemässigt jämställs med utdelning. Mot den bakgrunden är kanske Skatteverkets förslag inte så förvånande. Men beaktat att denna fråga överhuvudtaget inte diskuterades i det förslag till ny källskattelag som presenterats är förslaget ändå lite oväntat.

De föreslagna reglerna är relativt komplexa och skulle medföra en ökad administrativ börda för de skattskyldiga. Det blir intressant att följa utvecklingen och se hur förslaget kommer att mottas av remissinstanserna.

Kontakt:
Thomas Bergman, 072-717 97 11, thomas.bergman@tellustax.com