Kategorier
Inkomstskatt

Översyn av 3:12-reglerna

Regeringen beslutade i förra veckan om att tillsätta en kommitté som ska se över de särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12- reglerna.  Enligt direktiven ska kommittén

  • analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas,
  • särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar,
  • lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som kommittén finner lämpliga,
  • vid analysen och utformningen av förslagen till förenklingar hitta en balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling, och
  • redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2014 (vilket bl.a. omfattar kravet på 4% av kapitalet för att få tillgodogöra sig löneunderlag).

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

De nuvarande 3:12-reglerna är komplexa och en översyn som syftar till att förenkla reglerna är givetvis välkommen. Utredningen förefaller ha fokus på de mer tekniska delarna i reglerna dvs. skattesats och modell för hur utdelning och kapitalvinst ska fördelas mellan tjänst och kapital. Ett eventuellt förtydligande av de komplexa och delvis oklara frågor som gäller vid tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln torde dock exempelvis inte ligga inom ramarna för översynen. Vi följer utredningen med stort intresse.

Kategorier
Inkomstskatt

Överlåtelse av fastighet via delning genom separation föreslås bli föremål för stämpelskatt

Med anledning av de nya associationsrättsliga regler om delning (fission) av aktiebolag som föreslås träda i kraft den 31 januari 2023 har Finansdepartementet lämnat en promemoria om förslag till ändring i stämpelskattelegen. De associationsrättsliga reglerna innebär att de två nuvarande delningsformerna, fullständig delning och partiell delning, kompletteras med en ny typ av delning som benämns delning genom separation. En delning genom separation innebär att en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses. Till skillnad mot en partiell delning utgår dock delningsvederlag vid delning genom separation till det överlåtande bolaget istället för till aktieägarna i det överlåtande bolaget.

Enligt nuvarande regler är överlåtelse av fastighet genom fullständig delning (fission) inte föremål för stämpelskatt medan överlåtelse genom partiell delning (fission) är föremål för stämpelskatt. Finansdepartementet anser att den nya delningsformen är att jämställa med en partiell delning (fission) och föreslår därmed att även överlåtelse av fastighet via delning genom separation ska vara föremål för stämpelskatt. Den nya regeln föreslås träda i kraft den 31 januari 2023. Några andra ändringar i stämpelskattelagen föreslås inte. Promemorian behandlar således ingen av de frågor som omfattades av Lantmäteriets förslag till ändring av stämpelskattelagen.

Tveka inte att kontakta oss för en närmare diskussion.

Kontakt:
Sara Jacobsson, 072-236 33 82, sara.jacobsson@tellustax.com
Thomas Bergman, 072-236 33 82, thomas.bergman@tellustax.com