Vad är byggrätt?

Byggrätt är den maximala bebyggelse som tillåts på en fastighet enligt detaljplanen. Byggrätten styr alltså en fastighetsägares rätt att bygga på en tomt. Vanligtvis anges byggrätten i byggnadsarea, alltså arean som byggnaden upptar på marken inklusive utskjutande delar. Förutom själva storleken på bebyggelsen styr byggrätten exempelvis vad marken/byggnaden får användas till, högsta våningsantal och byggnadshöjd.

Bygglovsbefriade åtgärder

Som redan nämnts styr byggrätten vad en fastighetsägare får bygga på sin mark. För vissa åtgärder krävs dock varken bygglov eller anmälan. Reglerna varierar beroende på var fastigheten ligger och särskilt om fastigheten ligger inom eller utanför ett detaljplanerat område. Exempel på åtgärder som under vissa förutsättningar kan vara bygglovsbefriade är att byta fasadbeklädnad eller takmaterial, bygga altan eller uppföra en friggebod.

Byggrätt i fastighetsdeklarationen

I deklarationen du får från Skatteverket ska du fylla i fastighetens byggrätt. Med byggrätt menas en byggnads totala area på alla våningsplan ovan mark, inklusive ytterväggar. Om du inte vet vad din byggnad har för byggrätt använder du en schablon som är 1,25 gånger boarean (BOA) för bostäder och för lokaler en schablon som är 1,20 × den sammanlagda ytan av lokaler (LOA). Är tomten obebyggd, hämtar du i första hand uppgiften i kommunens beslut om detaljplan eller bygglov. I andra hand bör byggrättens storlek bedömas med ledning av den för värdeområdet sannolika exploateringsgraden, dvs. förhållandet mellan uppskattad byggrätt och tomtareal.

Om den byggrätt som tillåts enligt detaljplanen ger ett väsentligt högre värde än den utnyttjade byggrätten, bestäms byggrätten till den enligt detaljplanen tillåtna, under förutsättning att planen har genomförandetid kvar vid taxeringsårets ingång. Med genomförandetid avses den tid inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Enligt Skatteverkets allmänna råd bör värdet som tillåts enligt detaljplanen anses vara väsentligt högre än den utnyttjade byggrätten då den tillåtna byggrätten är minst 20 % större än den utnyttjade byggrätten.

 

Tellus Tax