Avdragsrätt för ingående moms på kostnader för att sälja andelar i dotterbolag

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har den 26 september 2023 kommit med en dom (mål nr: 1041-1043-22) där HFD konstaterat att det föreligger avdragsrätt för ingående moms på kostnader för att sälja andelar i ett dotterbolag även om den enda verksamhet som moderbolaget bedriver är att tillhandahålla koncerngemensamma tjänster till dotterbolag.

I det aktuella målet hade ett moderbolag sålt koncerngemensamma tjänster till sina svenska dotterbolag. Bolaget genomförde en omorganisation och avyttrade ett av sina svenska dotterbolag i syfte att effektivisera och öka avsättningen inom den kvarvarande verksamheten samt åstadkomma ett kapitaltillskott till koncernen.

Skatteverket ansåg att det inte förelåg rätt till avdrag för den ingående momsen på konsultkostnaderna då de ska anses ha ett direkt och omedelbart samband med den momsfria aktieförsäljningen.

HFD konstaterade att Skatteverkets synsätt att det ska göras skillnad i avdragshänseende beroende på vilken typ av ekonomisk verksamhet som en beskattningsbar person bedriver saknar stöd i EU-domstolens praxis. Vidare konstaterade HFD att den omständigheten att moderbolagets ekonomiska verksamhet enbart består i att tillhandahålla skattepliktiga tjänster till sina dotterbolag utesluter inte att den ingående momsen på konsultkostnader för att sälja aktier i dotterbolag kan vara avdragsgill på den grunden att kostnaderna utgör allmänna omkostnader i den ekonomiska verksamheten.

Det var ostridigt i målet att konsultkostnaderna inte hade kunnat övervältras på köparna av

aktierna. Kostnaderna fick därför antas ha ingått i priset på de tjänster som moderbolaget hade tillhandahållit sina dotterbolag. HFD ansåg därför att kostnaderna har ett sådant direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet och att avdragsrätt för ingående moms därmed ska kunna föreligga.

Vad gäller avdragets storlek återförvisade HFD målen till kammarrätten för fortsatt prövning.

Skatteverket hade anfört att den momsfria försäljningen av aktier och eventuell icke-ekonomisk verksamhet som moderbolaget bedriver i egenskap av passivt holdingbolag för dotterbolag som inte omfattas av den aktiva förvaltningen skulle begränsa avdragsrätten.

Kommentar

Det är glädjande att HFD har klarlagt att ett moderbolag vars enda verksamhet är att tillhandahålla momspliktiga koncerngemensamma tjänster till sina dotterbolag har rätt att göra avdrag för ingående moms på konsultkostnader som har samband med försäljning av aktier i dotterbolag dvs. det krävs inte att det också bedrivs någon annan momspliktig verksamhet på så sätt som Skatteverket hävdat i sitt ställningstagande ”Avdragsrätt för mervärdesskatt på inköp i samband med försäljning av aktier i dotterbolag” från 2017.

Enligt vår uppfattning vore det märkligt om avdraget skulle proportioneras med anledning av den momsfria aktieförsäljningen då HFD har konstaterat att kostnaderna har samband med de tjänster som moderbolaget redan har sålt till sina dotterbolag. Vidare finns det rättspraxis från EU-domstolen som säger att eventuell icke-ekonomisk verksamhet inte ska begränsa avdragsrätten för ingående moms på kostnader för att köpa aktier i bolag som man har för avsikt att sälja tjänster till. Det borde inte vara en annorlunda bedömning när man säljer aktier i bolag.

Det finns all anledning för ett moderbolag att gå igenom den historiska hanteringen av konsultkostnader i samband med försäljning av aktier. Under 2023 är det möjligt att ompröva 2017 och framåt.

Om du har några frågor får du gärna kontakta någon av oss:

Andreas Månsson, 070-318 96 57, andreas.mansson@tellustax.com
Andreas Nilsson, 070-300 17 62, andreas.nilsson@tellustax.com
Britta Nordström, 070-384 70 73, britta.nordstrom@tellustax.com
Royne Schiess, 070-318 92 39, royne.schiess@tellustax.com
Tomas Karlsson, 070-664 16 61, tomas.karlsson@tellustax.com

Tell Us Tax