Kategorier
Inkomstskatt Nyheter

Andelar i Jersey Private Ltd har ansett utgöra näringsbetingade andelar

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har nu avgjort förhandsbeskedsärendet avseende frågan om andelar i ett Jersey Private Ltd kan anses vara s.k. näringsbetingade andelar.

Andelar i utländska företag kan vara näringsbetingade och omfattas av reglerna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinst förutsatt att företaget i fråga motsvarar ett svenskt aktiebolag. För att ett utländskt företag ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag krävs enligt förarbeten och praxis att företaget civilrättsligt till stor del överensstämmer med ett aktiebolag och att det är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland. Den fråga HFD nu prövat är om det krävs ett faktiskt skatteuttag för att ett utländskt företag ska kunna anses utgöra ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland.

Enligt förutsättningarna i förhandsbeskedsärendet framgår att ett Jersey Private Ltd är obegränsat skattskyldigt för samtliga inkomster enligt inkomstskattelagstiftningen på Jersey, om företaget har hemvist på Jersey. Bolagsskattesatsen är som utgångspunkt 20 procent men är beroende av vilken typ av inkomster som företaget har. Inkomster hänförliga till fastigheter belägna på Jersey beskattas alltid med 20 procent. Skattesatsen för övriga inkomster är beroende av vilken typ av verksamhet som företaget bedriver. Inkomster som s.k. icke finansiella tjänsteföretag genererar beskattas med en skattesats om noll procent med undantag för inkomster från import och försäljning av vissa fossila bränslen som alltid beskattas med 20 procent.  Det i målet aktuella bolaget är ett icke-finansiellt tjänsteföretag som även har inkomster från fastigheter på Jersey.

HFD konstaterar inledningsvis att för att ett företag ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid den skatterättsliga jämförelsen krävs att företaget är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland. Vid den prövningen räcker det inte med att konstatera att företaget formellt betraktas som ett skattesubjekt i hemlandet utan den skattemässiga behandlingen måste vara sådan att företaget även reellt kan anses utgöra ett skattesubjekt där. Om ett företag omfattas av ett generellt och fullständigt undantag från hemlandets inkomstbeskattning har det i tidigare praxis inte ansetts utgöra ett skattesubjekt (”Company limited by shares” i Brittiska Jungfruöarna och amerikanskt s.k. DISC-bolag). HFD anser dock att eftersom ett Jersey Private Ltd beskattas med en skattesats om 20 procent för fastighetsinkomster hänförliga till Jersey samt för inkomster från import och försäljning av vissa fossila bränslen kan det såväl formellt som reellt anses som ett inkomstskattesubjekt i Jersey. Detta anser HFD gäller även om Jersey Private Ltd skulle avyttra sina fastigheter belägna på Jersey och därmed inte kommer att ha några inkomster som faktiskt beskattas. HFD fastställer således Skatterättsnämndens förhandsbesked och anser att andelar i ett Jersey Private Ltd kan anses utgöra näringsbetingade andelar.

Vår kommentar

HFDs avgörande är ett viktigt klargörande av rättsläget. Med anledning av den s.k. DISC-domen kom Skatteverket i maj 2020 med ett nytt ställningstagande där verket gjorde bedömningen att det krävs att ett utländskt bolag faktiskt måste ha skattepliktiga intäkter och faktiskt betala skatt för att motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Detta ansåg verket även innebar att deras tidigare ställningstagande där ett Jersey Private Ltd hade bedömts kunna motsvara ett svenskt aktiebolag var överspelat. Skatteverkets nya ställningstagande skapade stor osäkerhet i framförallt många PE-strukturer och HFDs avgörande är således ett mycket välkommet klargörande. Om bolaget i sitt hemland är ett inkomstskattesubjekt som kan ha skattepliktiga inkomster ska det således vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar inte ha någon betydelse om bolaget faktiskt betalar skatt.

Kontakt:
Thomas Bergman, 072-717 97 11, tomas.bergman@tellustax.com

  1. 3421-21.pdf (domstol.se